top of page

PRIVACYBELEID

 

PRIVACYBELEID & COOKIESBELEID

 

Object

 

Dit beleid is opgesteld door Laura Romignon, gevestigd op Place de Wisbecq, 6 te 1430 Rebecq, vermeld onder het registratienummer: BE07717110917 (hierna "de verwerkingsverantwoordelijke" genoemd).

 

Het doel van dit beleid is om bezoekers van de website die wordt gehost op het volgende adres: https://www.dulcepatata.com (hierna de "website" genoemd) te informeren over hoe gegevens worden verzameld en verwerkt door de controller.

 

Dit beleid is in overeenstemming met de wens van de verantwoordelijke voor de verwerking om in volledige transparantie te handelen, in overeenstemming met zijn nationale bepalingen en met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" genoemd).

 

De verwerkingsverantwoordelijke besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn gebruikers en verbindt zich er daarom toe de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

 

"Persoonlijke gegevens" worden gedefinieerd als alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de gebruiker, d.w.z. alle informatie die hem direct of indirect als natuurlijke persoon kan identificeren.  

 

Als de gebruiker wil reageren op een van de hieronder beschreven praktijken, kan hij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het postadres of het e-mailadres dat is vermeld in het gedeelte "contactgegevens" van dit beleid.  

 

Welke gegevens verzamelen we?

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt, volgens de hieronder beschreven methoden en principes, de volgende persoonsgegevens:

 

 • zijn domein (automatisch gedetecteerd door de server van de controller), inclusief het dynamische IP-adres;

 • zijn e-mailadres als de gebruiker dit eerder heeft bekendgemaakt, bijvoorbeeld door berichten of vragen op de website te sturen, door per e-mail met de verwerkingsverantwoordelijke te communiceren, door deel te nemen aan discussieforums, door toegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de website met identificatie, enz. ;

 • alle informatie betreffende de pagina's die de gebruiker op de website heeft geraadpleegd;

 • alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van informatie-enquêtes en/of registraties op de website, of door toegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de website door middel van identificatie.

 • Voornaam, Achternaam, Postadres, Land, E-mail.

 

Het is mogelijk dat de verwerkingsverantwoordelijke ook niet-persoonsgebonden gegevens verzamelt. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgebonden gegevens omdat ze niet direct of indirect een bepaalde persoon identificeren. Ze kunnen dus voor elk doel worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website, de aangeboden producten en diensten of de advertenties van de verwerkingsverantwoordelijke te verbeteren.

 

In het geval dat niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens, zodat identificatie van de betrokken personen mogelijk is, zullen deze gegevens als persoonlijke gegevens worden behandeld totdat hun verzoening met een bepaalde persoon onmogelijk wordt gemaakt.

 

Verzamelmethoden

 

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens als volgt:

 • Registratieformulier

 • Koekjes

 • Bestelling online geplaatst

 

Doeleinden van de verwerking

 

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

 

 • zorgen voor het beheer en de controle van de uitvoering van de aangeboden diensten;

 • het verzenden en volgen van bestellingen en facturering;

 • het verzenden van promotionele informatie over de producten en diensten van de verwerkingsverantwoordelijke;

 • het versturen van promotiemateriaal;

 • gebruikersvragen beantwoorden;

 • statistieken produceren;

 • de kwaliteit van de website en de door de verwerkingsverantwoordelijke aangeboden producten en/of diensten te verbeteren;

 • het doorgeven van informatie over nieuwe producten en/of diensten van de verwerkingsverantwoordelijke;

 • met het oog op commerciële prospectieacties;

 • een betere identificatie van de interessecentra van de gebruiker mogelijk maken.

De verwerkingsverantwoordelijke kan worden verplicht om verwerkingen uit te voeren die nog niet in dit Beleid zijn voorzien. In dit geval zal hij contact opnemen met de gebruiker alvorens zijn persoonsgegevens opnieuw te gebruiken, om hem op de hoogte te brengen van de wijzigingen en hem de mogelijkheid te geven om dit hergebruik indien nodig te weigeren.

 

Gerechtvaardigde belangen

 

Een deel van de verwerkingen die door de verwerkingsverantwoordelijke worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op de rechtsgrond van de legitieme belangen van laatstgenoemde. Deze gerechtvaardigde belangen staan in verhouding tot de eerbiediging van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Als de gebruiker geïnformeerd wil worden over de details van de doeleinden op basis van de wettelijke basis van legitieme belangen, wordt hem aangeraden contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking (zie het punt met betrekking tot "contactgegevens").

 

De duur van het gesprek

 

In het algemeen bewaart de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is voor de nagestreefde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

 

De persoonsgegevens van een klant worden bewaard tot maximaal 10 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen deze klant en de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Aan het einde van de bewaartermijn stelt de verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en ontoegankelijk zijn gemaakt.

 

Toepassing van rechten

 

Voor alle hieronder vermelde rechten behoudt de gegevensbeheerder zich het recht voor om de identiteit van de gebruiker te verifiëren voor de toepassing van de hieronder vermelde rechten.  

 

Dit verzoek om aanvullende informatie wordt gedaan binnen een maand na de indiening van het verzoek door de gebruiker.

 

Gegevenstoegang en kopiëren

 

De gebruiker kan gratis de schriftelijke mededeling of een kopie van de hem betreffende persoonsgegevens verkrijgen.

 

De verwerkingsverantwoordelijke kan betaling van een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten verlangen voor eventuele extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd.

Wanneer de gebruiker dit verzoek elektronisch indient, wordt de informatie verstrekt in een veelgebruikte elektronische vorm, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

 

Tenzij anders bepaald door de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming, wordt de kopie van zijn gegevens uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek aan de gebruiker meegedeeld.

 

Recht op rectificatie

 

De gebruiker kan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand kosteloos de rectificatie krijgen van zijn persoonlijke gegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zouden zijn, en deze ook aanvullen als ze onvolledig blijken te zijn.

 

Tenzij anders bepaald door de algemene verordening gegevensbescherming, wordt het verzoek om toepassing van het recht op rectificatie binnen een maand na de invoering ervan verwerkt.

 

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

 

De gebruiker kan te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, wanneer:

 

 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is verleend;

 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is) .

 

De verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren het recht van verzet van de gebruiker uit te voeren wanneer hij het bestaan van dwingende en legitieme redenen aantoont die de verwerking rechtvaardigen, die voorrang hebben op de belangen of de rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke beweert. In geval van een geschil kan de gebruiker beroep aantekenen in overeenstemming met het punt "klachten en klachten" van dit beleid.

 

De gebruiker kan zich ook te allen tijde, zonder rechtvaardiging en kosteloos, verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wanneer zijn gegevens worden verzameld voor commerciële prospectiedoeleinden (inclusief profilering).

 

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

 

Tenzij anders bepaald door de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand op het verzoek van de gebruiker te reageren en zijn antwoord te rechtvaardigen wanneer hij voornemens is niet aan een dergelijk verzoek te voldoen.

 

Recht op beperking van de verwerking

 

De gebruiker kan de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens verkrijgen in de onderstaande gevallen:

 

 •     wanneer de gebruiker de juistheid van gegevens betwist en alleen voor de tijd dat de controller deze kan controleren;

 •     wanneer de verwerking onrechtmatig is en de gebruiker de beperking van de verwerking verkiest boven het wissen;

 •     wanneer, hoewel het niet langer nodig is voor het nastreven van de doeleinden van de verwerking, de gebruiker het nodig heeft voor de erkenning, uitoefening of verdediging van zijn rechten in de rechtbank;

 •     voor de tijd die nodig is om de gegrondheid van een door de gebruiker ingediend verzoek tot verzet te onderzoeken, met andere woorden de tijd voor de verwerkingsverantwoordelijke om de belangenafweging tussen de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke en die van de gebruiker te verifiëren.

De verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker informeren wanneer de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

 

Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

 

De gebruiker kan de hem betreffende persoonsgegevens laten wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 

 •     de gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking;

 •     de gebruiker heeft zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

 •     de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingende legitieme reden voor de verwerking en/of de gebruiker oefent zijn specifiek recht van verzet uit met betrekking tot direct marketing (inclusief profilering);

 •     de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

 •     de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting (volgens Unierecht of lidstaatrecht) waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;

 •     de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het verlenen van diensten van de informatiemaatschappij gericht op kinderen.

 

Het wissen van gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:

 

 •     wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 •     wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist waarin wordt voorzien door het Unierecht of door het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of om een taak van algemeen belang uit te voeren of die onder de uitoefening van openbaar gezag bij de verantwoordelijke;

 •     wanneer de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;

 •     wanneer de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden en voor zover het recht op gegevenswissing de verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking in kwestie onmogelijk of ernstig in gevaar kan brengen;

 •     wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

 

Tenzij anders bepaald door de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand op het verzoek van de gebruiker te reageren en zijn antwoord te rechtvaardigen wanneer hij voornemens is niet aan een dergelijk verzoek te voldoen.

 

Recht op "gegevensoverdraagbaarheid"

 

De gebruiker kan te allen tijde vragen om zijn persoonsgegevens gratis te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, met name om ze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, wanneer:

 

 •     de gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde methoden; en wanneer

 •     de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker of op een contract tussen de gebruiker en de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde methoden heeft de gebruiker het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen dat de hem betreffende persoonsgegevens rechtstreeks worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

 

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag van de verantwoordelijke.

 

Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

 

De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de verwerkingsverantwoordelijke zelf, zijn werknemers of andere onderaannemers, zijn zorgvuldig geselecteerde zakenpartners, gevestigd in de Europese Unie, en die samenwerken met de verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de marketing van producten of het verlenen van diensten.

 

In het geval dat de gegevens aan derden worden verstrekt met het oog op direct marketing of commerciële prospectie, wordt de gebruiker vooraf geïnformeerd zodat hij ervoor kan kiezen om de overdracht van zijn gegevens aan derden te aanvaarden.

 

Zodra deze doorgifte gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker, kan deze te allen tijde zijn toestemming voor dit specifieke doel intrekken.

 

De gegevensbeheerder leeft de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in alle gevallen voor zorgen dat zijn partners, werknemers, onderaannemers of andere derden die toegang hebben tot deze persoonsgegevens, dit beleid naleven.

 

De gegevensbeheerder maakt de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar in het geval dat een wet, een juridische procedure of een bevel van een overheidsinstantie dergelijke openbaarmaking noodzakelijk maakt.

 

De verwerkingsverantwoordelijke voert geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie uit.

 

Veiligheid

 

De verwerkingsverantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau van de verwerking en de verzamelde gegevens te waarborgen met betrekking tot de risico's die de verwerking met zich meebrengt en de aard van de te beschermen gegevens aangepast aan het risico. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de kennis, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerkingen, alsmede de risico's voor de rechten en vrijheden van gebruikers.

 

De verwerkingsverantwoordelijke maakt bij het overdragen of ontvangen van gegevens op de website altijd gebruik van encryptietechnologieën die binnen de IT-sector als industriestandaard worden erkend.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies, misbruik of de wijziging van de op de website ontvangen informatie te beschermen en te voorkomen.

 

In het geval dat de persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke beheert in het gedrang komen, zal hij snel handelen om de oorzaak van deze schending te identificeren en passende corrigerende maatregelen te nemen.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking stelt de gebruiker op de hoogte van dit incident als de wet hem daartoe verplicht.

 

Claim en klacht

 

Als de gebruiker wil reageren op een van de praktijken die in dit beleid worden beschreven, is het raadzaam rechtstreeks contact op te nemen met de gegevensbeheerder.

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij zijn nationale toezichthoudende autoriteit, waarvan de contactgegevens te vinden zijn op de officiële website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 .

 

Bovendien heeft de gebruiker de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale rechtbanken.

 

Contactgegevens

 

Voor vragen en/of klachten met betrekking tot dit beleid kan de gebruiker contact opnemen met de gegevensbeheerder:

 

Per e-mail: info@dulcepatata.com.
Per post: Dulce Patata - Wisbecqplein 6 - 1430 REBECQ.
 

 

Wijziging

 

De controller behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit beleid op elk moment te wijzigen. De wijzigingen worden rechtstreeks op de website van de verwerkingsverantwoordelijke gepubliceerd.

 

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 

Dit beleid wordt beheerst door het nationale recht van de hoofdvestiging van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit beleid is onderworpen aan de jurisdicties van deze nationale wetgeving.

 

Deze versie van het Beleid is gedateerd 09/24/2021.

COOKIESBELEID

Object

 

Dit beleid is opgesteld door Dulce Patata, uitgever van de website https://www.dulcepatata.com  (hierna de "website"), met maatschappelijke zetel Place de Wisbecq, 6 - 1430 REBECQ onder ondernemingsnummer: BE07 7171 0917.

 

Dulce Patata (hierna "wij", "ons", "onze") streeft ernaar u de best mogelijke service te bieden en wil daarom het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt behouden door u te informeren over ons gebruiksbeleid en het opslaan van cookies.

 

Wat is een koekje?

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer of uw mobiele apparaat wordt geplaatst en dat wordt uitgegeven door de server van de website die u bezoekt. 

De cookie bevat een unieke code waarmee de uitgever de betreffende terminal (uw computer of uw mobiele apparaat) kan herkennen bij elk bezoek aan de website.

De cookie identificeert de browser van uw terminal, maar nooit u persoonlijk. Bovendien kan de server van een website alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst en heeft hij geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat. 

Cookies kunnen ofwel worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt "first-party cookies" of door partners waarmee deze website samenwerkt "third-party cookies".  

Geldigheidsduur van een cookie 

Sommige cookies vervallen wanneer u uw browser "sessiecookies" sluit,  terwijl anderen langer op uw terminal blijven, soms zelfs totdat u ze handmatig verwijdert "permanente cookies".

Cookies hebben over het algemeen een beperkte geldigheidsduur. De meest gebruikelijke geldigheidsperiode is 30 dagen en de maximale periode is 13 maanden vanaf de dag dat de cookie op uw terminal is geplaatst.

Algemene doeleinden van cookies

Het primaire doel is om efficiënter en sneller te kunnen browsen (bv. een cookie behoudt de taal die u kiest, identificeert u wanneer u uw account opent, enz.). Cookies onthouden uw voorkeuren en stellen u zo in staat uw toegang tot de site te versnellen en te vergemakkelijken.

Ze maken het ook mogelijk om te begrijpen hoe u op onze website navigeert.

Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om de inhoud van een website of de advertenties op deze site relevanter voor je te maken. De site wordt daarom aangepast aan uw persoonlijke smaak en behoeften.

Cookiebeheer 

Om bepaalde cookies op uw terminal te plaatsen, is het noodzakelijk dat wij uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming hebben. We krijgen het dankzij de banner die op de startpagina van de website is geplaatst.

Daarnaast gebruiken de meeste browsers cookies. U kunt deze cookies ook op elk moment en kosteloos verwijderen of de installatie ervan weigeren door de opties van uw browsersoftware aan te passen. De configuratie van elke browser is anders. Elke procedure wordt beschreven in het helpmenu van uw browser. Ga hiervoor naar de volgende links:

 

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 

Safari: https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/sfri11471/mac

  Verkenner: https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  

 

Door het gebruik van cookies te weigeren, krijgt u toegang tot onze website. Sommige functies zullen echter beperkt of zelfs onmogelijk zijn.  

 

Soorten cookies

 

Technische cookies

Deze cookies, die alleen uw IP-adres bevatten, zijn essentieel voor het bezoeken van de site.

Ze laten toe om:

 • surfen op de verschillende pagina's van de website en profiteren van de functies ervan;

 • formulieren invullen;

 • zorgen voor de verificatie van uw identiteit wanneer u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens;

 • beveiligde toegang tot de website.

Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig, omdat ze u met name toegang geven tot de website.

 

​​ Functionele cookies

Deze cookies vergemakkelijken en analyseren het functioneren van onze website. Dankzij deze kunnen we uw browse-ervaring aangenamer en persoonlijker maken.

Dankzij hen kunnen we:

 • de diensten personaliseren (taal, valuta, locatie, navigatiegegevens, enz.);

 • onthoud uw keuzes van een vorig bezoek;

 • informatie verzamelen van online formulieren;

 • statistieken opstellen;

 • Analyseer het sitegebruik.

Net als technische cookies worden deze cookies gebruikt om uw navigatie te verbeteren en hebben ze geen toestemming nodig.  

 

Advertentie cookies

Deze cookies geven ons informatie over uw surfgedrag en stellen ons in staat om de advertentie-inhoud van onze website aan te passen aan uw interessegebieden.

Op basis hiervan kunnen we de effectiviteit van advertentiecampagnes analyseren, met name door de volgende acties te identificeren die u uitvoert door op deze advertentiebanners te klikken. Bovendien kunnen we op basis van geolocatiegegevens de aan u gedane aankondigingen aanpassen om u op de hoogte te stellen van de beschikbare mogelijkheden in uw buurt.

Deze advertentiecookies kunnen ons ook in staat stellen u gerichte reclameberichten te sturen met behulp van technologieën die gegevens koppelen aan de sites die u hebt bezocht.

De informatie die we verzamelen en delen, identificeert alleen uw apparaat.

Voor deze cookies is uw toestemming vereist en daar vragen wij om wanneer u onze website bezoekt.

 

Analytische of prestatiecookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u onze website bezoekt. Deze stellen ons in staat om het publiek van de verschillende inhoud en secties van onze website te meten om deze te verbeteren.

Dankzij deze cookies kunnen we navigatieproblemen detecteren en de ergonomie van onze website verbeteren.

Deze gegevens worden geaggregeerd en dus volledig geanonimiseerd.

Voor deze cookies hebben we uw toestemming nodig.

Cookies voor sociale media

'Sociale netwerken'-cookies delen de inhoud die u wilt delen via applicatieknoppen die bij sociale netwerken horen. Wanneer u deze knoppen gebruikt, wordt een cookie van derden op uw terminal geïnstalleerd en als u bent verbonden met het sociale netwerk, wordt deze informatie aan uw profiel toegevoegd.

Wat betreft deze cookies is het raadzaam om op elk sociaal netwerk na te gaan wat de omvang is van het verzamelen van gegevens en het gebruik ervan.

Voor deze cookies is ook uw toestemming nodig.

Facebook

https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/

Twitter

https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not-track

google

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

instagram

https://help.instagram.com/1896641480634370

 

Cookies van derden

 

Deze cookies worden door derde partijen op onze website geplaatst en vervolgens op uw apparaat. We hebben hier geen controle over. Raadpleeg voor meer informatie de informatie die door deze sites van derden wordt verstrekt over hun eigen cookies.

 

Uw rechten op de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Cookies die persoonsgegevens verwerken zijn onderworpen aan de regels voor de bescherming van persoonsgegevens. In dit kader heeft u bepaalde rechten (recht op inzage, recht op rectificatie, recht van verzet, recht op intrekking van toestemming, enz.).  

 

Wij verwijzen u naar ons Privacybeleid () dat de details van uw rechten en de toepassingsvoorwaarden ervan bevat.

 

Contact

E-mailadres van het bedrijf: info@dulcepatata.com

Postadres van het bedrijf: Place de Wisbecq, 6 - 1430 REBECQ

Wijziging

We behouden ons het recht voor om de bepalingen van dit beleid op elk moment te wijzigen. Wij publiceren de wijzigingen direct op onze website.

Toepasselijk recht en jurisdictie

 

Dit beleid wordt beheerst door het nationale recht van onze hoofdvestiging zoals hierboven vermeld.

 

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit beleid is onderworpen aan de jurisdicties van deze nationale wetgeving.

 

Deze versie van het beleid is van kracht en is bijgewerkt op 24/09/2021.

bottom of page