top of page

VERKOOPVOORWAARDEN  

 

Definities en reikwijdte

De algemene verkoopvoorwaarden van producten, hierna "de algemene voorwaarden" genoemd, zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij Laura Romignon, gedomicilieerd op Place de Wisbecq, 6, te 1430 REBECQ, hierna "verkoper" genoemd.

Deze algemene voorwaarden vormen het contract dat de verkoper en de klant bindt. De verkoper en de klant worden hierna gewoonlijk "de partijen" genoemd.

 

De "klant" is elke natuurlijke of rechtspersoon die producten bestelt bij de verkoper.

 

De "consument" is de klant, een natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die niet vallen binnen zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit.

 

Alleen deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Ze sluiten in ieder geval de algemene of specifieke voorwaarden van de klant uit die de verkoper niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde vrij toegankelijk op de website van de verkoper: "https://www.dulcepatata.com", zodat de klant door het plaatsen van een bestelling bij hem verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en zijn aanvaarding van de rechten en plichten die daarmee verband houden.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, onder voorbehoud van het plaatsen van deze wijzigingen op zijn website. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle volgende bestellingen van producten.

 

Bieden en bestellen

 

Om een bestelling te plaatsen, kiest de klant het (de) product(en) die hij wil bestellen door op de website van de verkoper te surfen, geeft de gevraagde contactgegevens aan, controleert de juistheid van de bestelling en betaalt vervolgens zijn bestelling.

 

Na de bevestiging van de betaling van de bestelling door de bank te hebben ontvangen, stuurt de verkoper de klant een samenvatting van zijn bestelling, met in het bijzonder het nummer van zijn bestelling, de bestelde producten evenals hun prijs, deze algemene voorwaarden of een link naar deze, alsmede een indicatie van de vermoedelijke uitvoeringstijd van de order.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van een klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, met name in het geval dat de door de klant meegedeelde gegevens kennelijk onjuist of onvolledig blijken te zijn of wanneer er een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

 

In geval van annulering van de bestelling door de klant na aanvaarding door de verkoper, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht, zal een bedrag gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling van de verkoper worden verkregen en als schadevergoeding aan de klant gefactureerd.

 

Prijs

 

De prijs van de producten is aangegeven in euro, alle taksen inbegrepen.

 

Elke verhoging van de btw (belasting over de toegevoegde waarde) of elke nieuwe belasting die wordt geheven tussen het moment van de bestelling en dat van de levering, wordt automatisch aan de klant in rekening gebracht.

 

Eventuele leveringskosten zijn niet inbegrepen in de aangegeven prijs, maar worden afzonderlijk berekend tijdens het bestelproces, afhankelijk van de wijze en plaats van levering en het aantal bestelde producten.

 

Tijdslimiet

 

Tenzij schriftelijk anders bepaald en uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard, zijn de leveringstermijnen vermeld in de bijzondere voorwaarden geen fatale termijnen. De aansprakelijkheid van de verkoper kan alleen worden aangegaan indien de vertraging aanzienlijk is en aan hem te wijten is aan zijn grove nalatigheid.

 

De klant kan geen beroep doen op leveringstermijnen om de ontbinding van het contract te vragen, schadevergoeding te eisen of enige andere claim te doen gelden, tenzij schriftelijk anders is bepaald en uitdrukkelijk door de verkoper is aanvaard.

 

In geval van vertraging die de termijn van dertig werkdagen overschrijdt, moet de klant een ingebrekestelling per aangetekende post sturen naar de verkoper, die dan kan genieten van 50% van de voorgeschreven tijd om het (de) bestelde product(en) te leveren.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot hun volledige betaling.

 

Het eigendomsrecht van de producten gaat pas over op de klant na het afhalen of bezorgen van de artikelen en na volledige betaling van de bestelling. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde zaken de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur. Zolang de betaling van de verkoopprijs niet heeft plaatsgevonden, is het de klant verboden om de goederen te verpanden, aan te bieden of zelfs als zekerheid te gebruiken op welke manier dan ook. Het is de klant uitdrukkelijk verboden deze artikelen te wijzigen, er onroerend goed van te maken door incorporatie of door bestemming, ze te verkopen of er op welke manier dan ook over te beschikken.

 

Zolang de verkoper de eigendomsrechten op de geleverde goederen heeft, overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, blijft de klant verantwoordelijk voor het in goede staat houden van deze producten. Tijdens deze periode kan enkel de klant aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van de producten. De klant verplicht zich desgevallend de producten tegen alle risico's te verzekeren. De klant verbindt zich er ook toe de producten op zodanige wijze op te slaan dat ze niet kunnen worden verward met andere producten en dat ze te allen tijde kunnen worden herkend als eigendom van de verkoper.

 

Recht om in te trekken

 

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht beschikt de consument die op afstand producten bij de verkoper bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum, voor de producten, van de dag van levering van de producten of kennisgeving van hun beschikbaarheid op het geplande afhaalpunt, om de verkoper te verwittigen dat hij afziet van de aankoop, zonder boetes en zonder opgave van redenen.

 

Wanneer deze termijn afloopt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 

De consument kan zijn wens om de aankoop te annuleren kenbaar maken door middel van het herroepingsformulier dat op de website van de verkoper is geplaatst, door middel van het formulier dat met het bestelformulier wordt meegestuurd of dat beschikbaar is op de website van de FOD Economie, KMO, Middenklasse en Energie: economy.fgov.be, of door een ondubbelzinnige verklaring waarin zij haar beslissing om de overeenkomst te herroepen uiteenzet.

 

De consument dient het (de) product(en) voor de aankoop waarvan hij afstand heeft gedaan in perfecte staat terug te sturen in zijn/hun originele verpakking.

 

Alleen de directe kosten van het retourneren zijn voor rekening van de consument.

De verkoper zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending van de producten terugbetalen.

 

De consument die een product opent of gebruikt voor het verstrijken van de herroepingstermijn, wordt geacht afstand te hebben gedaan van de uitoefening van zijn herroepingsrecht met betrekking tot dit product.

 

Evenzo zal de consument het herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien hij zich in het geval van een van de andere uitzonderingen vermeld in artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht, in het bijzonder in het geval van de levering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

 

Annulering van de bestelling

 

De klant die niet voldoet aan de voorwaarden om gebruik te maken van het herroepingsrecht beschreven in het vorige artikel van deze voorwaarden en die zijn bestelling wenst te beëindigen, deelt dit mee aan de verkoper die de te volgen stappen zal aangeven.

 

Een eventuele aanbetaling die door de klant aan de verkoper is betaald, wordt niet terugbetaald. Als er geen aanbetaling is gedaan, kan de verkoper van de klant een opzeggingsvergoeding eisen die gelijk is aan 30% van de prijs van de producten waarvan de bestelling door de klant is geannuleerd.

 

Levering van de bestelling

 

De door verkoper opgegeven levertijden zijn louter informatief en binden verkoper niet. Een vertraging in de levering van de bestelling kan dus in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, ontbinding van het contract, opschorting van de verplichtingen van de klant, noch tot betaling van schadevergoeding.

 

Pas na volledige betaling wordt de bestelling bij de klant afgeleverd. De eigendomsoverdracht en de risicolast vinden plaats wanneer de bestelling volledig is betaald. De klant wordt er dus van op de hoogte gebracht dat hij alleen de risico's van de levering draagt.

 

Beschikbaarheid

 

De door de verkoper te koop aangeboden producten vallen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

 

In geval van onbeschikbaarheid van een of meerdere product(en) na de betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant zo snel mogelijk te informeren en hem de keuze te geven tussen een terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een uitgestelde levering op het einde van het voorraadtekort van het/de betreffende product(en).

 

Ontvangst van de bestelling en klacht

 

De klant is verplicht om de ogenschijnlijk goede staat te controleren, evenals de conformiteit van de producten die aan hem zijn geleverd of die hij op het geplande afhaalpunt afhaalt met de producten die hij heeft besteld.

 

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend, binnen 14 dagen na levering van de bestelling of kennisgeving van de beschikbaarheid ervan op het geplande afhaalpunt. Anders kan er geen rekening mee worden gehouden en wordt de klant geacht de bestelling definitief te hebben ontvangen.

 

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper/dienstverlener de keuze tussen vervanging of restitutie van de prijs van de betreffende producten.

 

Intellectueel eigendom

 

De informatie, logo's, ontwerpen, merken, modellen, slogans, grafische charters, enz., die toegankelijk zijn via de website of catalogus van de verkoper, zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht.

 

Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de klant niet bevoegd om de elementen die aanwezig zijn op de website of catalogus van de verkoper, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, verhuren, lenen, verkopen, distribueren of afgeleide werken te creëren.

 

Tenzij er uitdrukkelijk van wordt afgeweken, omvat de overeengekomen prijs dan ook geen enkele overdracht van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten om welke reden dan ook.

 

Garanties

 

  •     ◦Juridische garantie voor alle klanten

 

Overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper verplicht de producten te vrijwaren tegen verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de klant niet heeft gekregen of minder zou hebben betaald als hij ze had gekend.

 

In het geval van het vinden van een verborgen gebrek, moet de klant onmiddellijk handelen, in overeenstemming met artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, en zal hij de keuze hebben tussen het terugzenden van het product met een verborgen gebrek tegen een volledige terugbetaling, of behouden tegen een gedeeltelijke terugbetaling .

 

De verkoper is niet verplicht de producten te vrijwaren tegen zichtbare gebreken, waarvan de klant op het moment van aankoop kennis had kunnen of moeten nemen. Evenzo is de verkoper alleen verplicht om de producten te vrijwaren tegen verborgen gebreken waarvan hij op de hoogte was op het moment van de verkoop, en waarvan hij ervan afzag de klant op de hoogte te stellen.

 

Enkel de factuur, de kassabon of de bestelbon zijn geldig als garantiebewijzen voor de klant jegens de verkoper. Deze documenten moeten door de klant worden bewaard en in hun originele versie worden gepresenteerd.

 

  •     ◦Aanvullende wettelijke garantie voor klanten met consumentenstatus

 

Overeenkomstig artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek heeft de klant die de hoedanigheid van consument heeft, ook een wettelijke garantie van twee jaar voor alle gebreken van overeenstemming die bestonden tijdens de levering van het product en die zich binnen een termijn van twee jaar vanaf dat moment hebben voorgedaan. datum.

 

Deze garantie omvat de reparatie of vervanging van het defecte product, zonder kosten voor de consument.

 

Indien deze reparatie of vervanging echter onmogelijk blijkt, onevenredig is voor de verkoper of ernstig ongemak zou veroorzaken voor de consument, kan een passende korting of terugbetaling aan de consument worden aangeboden. De verkoper en de klant kunnen alleen een terugbetaling overeenkomen als de defecte producten door laatstgenoemde worden geretourneerd.

 

In het geval dat reserveonderdelen of specifieke accessoires die nodig zijn voor de reparatie van het product niet langer beschikbaar zijn bij de fabrikant, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de gebruiksmogelijkheden van het product.

 

De consument is verplicht de verkoper binnen een termijn van maximaal twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft geconstateerd schriftelijk op de hoogte te stellen van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming, op straffe van verval van zijn recht op reclame.

 

Enkel de factuur, de bon of de aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de consument jegens de verkoper. Deze documenten moeten door de consument worden bewaard en in hun originele versie worden voorgelegd. De garantieperiode begint op de datum vermeld op deze documenten.

 

Deze garantie geldt niet in het geval de storing het gevolg is van verkeerd gebruik, van buiten komende oorzaken, slecht onderhoud, normale slijtageverschijnselen of enig gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of de verkoper.

In geval van beschadiging, diefstal of verlies van een ter reparatie aangeboden product is de aansprakelijkheid van de verkoper in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van het product. De verkoper kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de reproductie van gegevens die zijn opgeslagen in of door elektronische apparaten die worden geretourneerd voor reparatie.

 

Verantwoordelijkheid

 

Generaal . De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen waarvoor de verkoper verschuldigd is, uitsluitend middelen zijn en dat hij enkel verantwoordelijk is voor zijn bedrog en zijn grove nalatigheid.

 

In het geval dat de klant het bestaan van een grove of frauduleuze fout van de verkoper aantoont, omvat de schade waarvoor de klant vergoeding kan vorderen uitsluitend de materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit de fout die aan de verkoper wordt toegeschreven, met uitsluiting van elke andere schade en mag in geen geval meer bedragen dan 75% (exclusief taksen) van het werkelijk door de klant betaalde bedrag ter uitvoering van de bestelling.

De klant erkent ook dat de verkoper niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde producten, zoals in het bijzonder winstderving, stijging van de algemene kosten, verlies van klanten, enz.

De verkoper is evenmin verantwoordelijk in geval van mededeling van foutieve gegevens door de klant, of in geval van een bestelling geplaatst op zijn naam door een derde partij.

 

Ten slotte is het aan de klant om zich te informeren over eventuele beperkingen of douanerechten die door zijn land worden opgelegd met betrekking tot de bestelde producten. De verkoper kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden als de klant te maken krijgt met een beperking of extra belasting die moet worden betaald vanwege het beleid van zijn land op dit gebied.

 

Materialen. Indien de klant de verkoper een proces of materialen van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of type oplegt, en dit ondanks het schriftelijke en gemotiveerde voorbehoud van de verkoper, is deze laatste vrijgesteld van alle aansprakelijkheid voor gebreken die voortvloeien uit de keuze van het genoemde proces of de genoemde materialen .

 

Internet en nieuwe technologieën

 

De klant erkent de beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van internet of enig ander middel waarmee de website momenteel of in de toekomst beschikbaar wordt gesteld. De klant erkent ook de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en verzenden van informatie.

 

De klant aanvaardt dat de verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de website (evenals eventuele applicaties) van de verkoper of het internet, volgend op de bovengenoemde risico's.

 

De klant aanvaardt ook dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de verkoper gemaakte back-ups als bewijs kunnen dienen.

 

Diversen

 

Overmacht of toevallige gebeurtenis . De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld, zowel contractueel als buitencontractueel, in geval van niet-nakoming, tijdelijk of definitief, van zijn verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of een toevallige gebeurtenis.

 

In het bijzonder zullen de volgende gebeurtenissen worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen: 1) het geheel of gedeeltelijk verlies of de vernietiging van het computersysteem of de database van de verkoper wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan de verkoper kan worden toegeschreven verkoper en niet is aangetoond dat verkoper geen redelijke maatregelen heeft genomen om een van deze gebeurtenissen te voorkomen, 2) aardbevingen, 3) branden, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogshandelingen of terrorisme, 7) stakingen, verklaard of niet, 8) uitsluitingen, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een storing in de levering van energie (zoals elektriciteit), 12) een storing van het internetnetwerk of het gegevensopslagsysteem, 13) een storing van het telecommunicatienetwerk, 14) een verlies van connectiviteit met het internetnetwerk of met het telecommunicatienetwerk waarvan de verkoper afhankelijk is, 15) een feit of een beslissing van een derde partij wanneer deze beslissing de goede uitvoering van dit contract beïnvloedt of 16) enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van de verkoper.

 

Gebrek aan vooruitziendheid. Indien door omstandigheden buiten de wil van de verkoper de uitvoering van zijn verplichtingen niet kan worden voortgezet of eenvoudig zwaarder of moeilijker wordt gemaakt, verbinden de verkoper en de klant zich ertoe om te goeder trouw en eerlijk te onderhandelen over een aanpassing van de contractvoorwaarden binnen een redelijke termijn met het oog op het herstel van het evenwicht. Bij gebreke van overeenstemming binnen een redelijke termijn, kan elk van de partijen de beëindiging van de contractuele relatie tussen hen inroepen zonder enige vergoeding of schadeloosstelling van welke aard dan ook.

 

Beëindiging van het contract. In geval van insolventie van de klant of in geval van onbetaalde schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en de verkoper, heeft deze laatste het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot volledige terugbetaling door de klant van alle onbetaalde schuld aan de verkoper.

 

In geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen door de klant, kan de verkoper het contract door de exclusieve schuld van de klant zonder vertraging of schadevergoeding ontbinden en, indien nodig, van hem met alle middelen van recht de betaling van een schadevergoeding eisen.

 

Illegaliteit . De eventuele onwettigheid of nietigheid van een artikel, een lid of een bepaling (of een deel van een artikel, een lid of een bepaling) kan op geen enkele wijze de wettigheid van de overige artikelen, leden of bepalingen van deze voorwaarden aantasten, noch de rest van dit artikel, lid of bepaling, tenzij uit de tekst een tegengestelde bedoeling blijkt.

 

Titels . De koppen die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, zijn alleen bedoeld ter referentie en voor het gemak. Ze hebben geen enkele invloed op de betekenis of strekking van de bepalingen die ze aanduiden.

 

Geen vrijstelling. Traagheid, nalatigheid of vertraging door een partij om enig recht of rechtsmiddel onder deze algemene voorwaarden uit te oefenen, mag op geen enkele manier worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of rechtsmiddel.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.  

In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze algemene voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe om een beroep te doen op bemiddeling vóór elke andere methode van conflictoplossing.  

De partijen wijzen daarom in onderling overleg een bemiddelaar aan die is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III) te 1000 Brussel - https://www.cfm-fbc.be/fr ) of belasten een derde partij hiervoor aanwijzing.  

Nadat de mediator is aangesteld, bepalen de partijen onderling, met hulp van de mediator, de organisatie van de mediation en de duur van het proces.  

Elk van de partijen kan de mediation te allen tijde beëindigen, onverminderd dit.

Als de mediation mislukt, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant bevoegd.

bottom of page